NAŠA FILOZOFIA

 

 

SÚKROMNÁ ŠKÔLKA MIMI A MONTY

V krásnom prostredí obkolesenom prírodou ponúkame rešpektujúce zázemie, moderné vzdelávanie a rozvoj všestranných pohybových zručností dieťaťa.
Veľký dôraz kladieme na odborné znalosti učiteľov, ich prístup k deťom a kreativitu.

Škôlka MIMI a MONTY zaradená do siete škôl a školských zariadení realizuje predškolský program.

Využívame vyučovanie v exteriéroch, Montessori pedagogiku, rozvíjame praktické zručnosti, ponúkame tvorivé aktivity. Skúsení pedagógovia u nás realizujú program, ktorý deťom pomáha rozvinúť vrodené dary. Deti majú možnosť pokračovať vo vzdelávaní na našej základnej škole KALOGATIA, na ktorú budú iste neskôr s radosťou spomínať.

NAŠA FILIZOFIA

 

 

SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA

KALOGATIA

KALOGATIA – už v názve školy je ukrytá harmónia.
Našim poslaním je vyvážene rozvíjať vedomosti, zdravý pohyb a lásku k umeniu, pretože veríme, že všetky zložky k harmonickému bytiu potrebujeme.

Ako sa o to snažíme? 

VEDOMOSTI

Samostatnosť, sebavedomie, zodpovednosť a chuť sa vzdelávať sám. Výbava, ktorú by sme chceli u dieťaťa pestovať na našej škole.

Prednosťou školy je individuálny prístup k dieťaťu, ktoré tak môže napredovať svojim tempom. Nadané dieťa  môže študovať so staršími spolužiakmi.

Škola pracuje v trojročiach, čo znamená, že tri ročníky (1-3., 4-6. a 7-9.) pracujú spoločne. Vďaka takto zmiešaným skupinám sa deti učia rešpektu aj tolerancii a rozvíjajú takzvané „soft skills“ v rôznych skupinkách a situáciách. Do vzdelávania je často začlenená aj projektová výučba. Výučbu prepájame s praktickým životom a skúšame si rôzne remeselné zručnosti. Veľa sa učíme v prírode. Obsah hodín je rozšírený o hodiny anglického jazyka. Lásku k prírode si pestujeme nielen v triedach, ale aj v našom blízkom okolí.

Rozšírenú pohybovú prípravu realizujú kvalifikovaní tréneri. V KALOGATII rešpektujeme Štátny vzdelávací program pre prvý aj druhý stupeň ZŠ ISCED -1,2.

POHYB

Deti majú v dnešnej dobe veľmi málo pohybu. My pohyb milujeme. Preto sme sa rozhodli venovať mu v ZŠ KALOGATIA viac pozornosti. Skúsení tréneri umožnia deťom zvládnuť základné pohybové činnosti, rozvinúť ich všestrannosť a vytvoriť tak vzťah k zdravému pohybu.

Prečo sme sa rozhodli otvoriť športovú triedu a v nešportovej triede obohatiť hodiny o viac zdravého pohybu?

 • Pohyb je radosť
 • Zlepšuje funkciu mozgu
 • Zlepšuje koordináciu a rovnováhu
 • Buduje vytrvalosť a silu
 • Podporuje imunitu

V pohybovom zameraní ZŠ KALOGATIA dominujú: gymnastika, plávanie a futbal.

UMENIE

Ďalším spôsobom ako formovať osobnosť dieťaťa je pestovať u neho lásku k umeniu. V súkromnej umeleckej škole KalogatiART, ktorá sídli v priestoroch našej školy, sa snažíme deťom predstaviť umenie v rôznych podobách. Cieľom našich pedagógov je povzbudiť záujem o tieto umelecké odbory a podporiť chuť chodiť do školy s radosťou. Umelecký smer vedie skúsený pedagóg, ktorý rozvíja prirodzený talent dieťaťa a posúva jeho hranice tak, aby dieťa túžilo napredovať ďalej. Naša ZUŠ KalogatiART  je školou živou a tvorivou. Je miestom, kde okrem edukačného procesu majú deti a mládež možnosť zažiť radosť z úspechu a sebarealizácie.

KALOGATIA V KOCKE

 • Inovatívne vzdelávacie postupy
 • Rešpektujúci prístup k deťom
 • Množstvo športu a pohybu
 • Angličtina nad rámec hodín
 • KalogatiART: súkromná umelecká škola, vzdelávanie s láskou k umeniu priamo v areáli školy
 • Rozvoj sociálnych zručností, tímovej spolupráce a vzťahu k okoliu
 • Zdravá strava