UMELECKÝ ATELIÉR

 

 

KalogatiART

Umelecký ateliér KalogatiART sídli v priestoroch ZŠ KALOGATIA. Tvorí neodmysliteľnú súčasť komplexného vzdelávania žiakov nielen našej školy. Obsah umeleckých smerov je deťom predstavovaný inovatívnou formou, absolútne rešpektujúcou ich osobnosť a tempo práce na vyučovaní. Hlavným cieľom umeleckého vzdelávania v KalogatiART je ponúknuť deťom základ prirodzeného a radostného vnímania umenia.  Zároveň podporujeme estetické cítenie zdieľané v sociálnom živote každého dieťaťa.

 Deti tu majú možnosť posúvať svoje hranice, zažívať radosť z úspechu a sebarealizácie a neustále napredovať.

Výučbu prispôsobujeme širšiemu vekovému spektru – štúdium je určené pre deti predškolského veku, ale aj pre žiakov základných škôl.

V súčasnosti u nás môžete študovať v hudobnom a výtvarnom odbore. V školskom roku 2023/2024 plánujeme umelecké odbory rozšíriť o jazykový ateliér.

Deti zo ZŠ KALOGATIA navštevujú umelecký ateliér v rámci družiny, externí študenti si vedia dohodnúť hodiny individuálne.

HUDOBNÝ NÁSTROJ
 ZBOROVÝ SPEV A SPEV

Hlavným cieľom umeleckej výučby v hudobnom odbore je sluchová a rytmická výchova, základné technické zvládnutie nástroja a oboznámenie sa s problematikou hudobných výrazových prostriedkov. Povinnou súčasťou umeleckého vyučovania nástroja je štúdium hudobnej teórie, ktoré je realizované v súčinnosti s vybraným hudobným nástrojom. Deti si prostredníctvom hudobnej teórie osvoja dejiny hudobných skladateľov a odhalia krásu jednotlivých štýlových období. Žiaci si môžu vybrať zo širokej škály nástrojov ako napríklad klavír, flauta, gitara, violončelo, husle, bicie.

VÝTVARNÝ ODBOR

Hlavným cieľom umeleckej výučby je predstaviť širokú škálu výtvarných techník,  postupov a podmienok zvládnutia jednotlivých výtvarných štýlov.  Pedagóg objavuje a rozvíja  výtvarné cítenie dieťaťa a privádza ho vhodnými metodickými postupmi k zlepšeniu výtvarných umeleckých zručností.

Muzikál
Muzikál

MUZIKÁL

 Hudba – tanec – dramatické umenie. Túto pestrú paletu umeleckých smerov ponúka odbor muzikál. Spojenie hudobného nástroja, spevu a pohybu v podobe tanca umožňuje deťom vytvoriť kreatívne umelecké spoločenstvo, v ktorom sa môžu umelecky prejaviť. Dramatický prednes, ktorý je komplexnou súčasťou muzikálového divadla pestuje v malých hercoch zdravé sebavedomie a schopnosť vystúpiť pred publikom. Obsah naštudovaného hudobného divadielka  prináša deťom nové ponaučenie a skúsenosť.