SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA

 

 

KALOGATIA ponúka unikátny vzdelávací koncept

Deti sú prirodzene zvedavé a radi sa učia.

Preto je našim hlavným poslaním vytvoriť priateľské a podnetné prostredie, v ktorom sa budú cítiť príjemne a kde budú s chuťou rozvíjať svoj potenciál. Podporujeme na jednej strane rozvoj kognitívnych daností dieťaťa a kritické myslenie, na strane druhej rozvoj fyzického tela a zdravý pohyb. Dôraz tiež kladieme na tímovú prácu a rozvoj sociálnych a komunikačných zručností.

V SZŠ KALOGATIA rešpektujeme Štátny vzdelávací program pre prvý aj druhý stupeň ZŠ ISCED -1, 2.

SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA bola 1. septembra 2022 zaradená do siete súkromných základných škôl v SR.

Podnetné prostredie

Deti sa učia a pohybujú v krásnom prostredí obkolesenom prírodou.

Individuálny prístup a rešpekt

Učitelia sú sprievodcovia na ceste poznávania. Veľký dôraz kladieme na ich kvalifikovanosť a tvorivosť. Ich hlavnou úlohou je rozvinutie potenciálu dieťaťa jeho vlastnými silami, rešpektujúc jeho potreby vyplývajúce z jeho vývinovej zrelosti a zároveň zohľadňujúc jeho záujmy prameniace z jeho individuality.

Koncept trojročí a rozvoj mäkkých zručností

Škola pracuje v trojročiach, čo znamená, že prepája

tri ročníky (1-3., 4-6. a 7-9.) v praktických zručnostiach. Vďaka takto zmiešaným skupinám sa deti učia rešpektu aj tolerancii a rozvíjajú takzvané „soft skills“ v rôznych skupinkách a situáciách.

Praktická výučba a učenie vonku

Výučbu prepájame aj s praktickým životom a skúšame si rôzne remeselné zručnosti. Výučba prebieha aj vonku, veľa sa učíme v prírode.

Montessori pedagogika

Jedinečný koncept Marie Montessori je v súčasnosti svetovo uznávaná alternatíva. Poskytuje harmonický rozvoj dieťaťa: kognitívna, pohybová, emocionálna a sociálna zložka učebného procesu sú v rovnováhe. Preto sme sa ho rozhodli zahrnúť do nášho vzdelávacieho konceptu. Dieťaťu umožňujeme poznávať svet v jeho celistvosti a súvislostiach, s dôrazom na špeciálne postavenie človeka na Zemi, z ktorého vyplýva veľká zodpovednosť. 

Šport

Všestranné pohybové zručnosti ponúkame už od 1. ročníka. Rozšírenú pohybovú prípravu realizujú kvalifikovaní tréneri. Tí umožnia deťom zvládnuť základné pohybové činnosti, rozvinúť ich všestrannosť a vytvoriť tak pozitívny vzťah k zdravému pohybu. Prečo sme sa tak rozhodli? Pretože pohyb je radosť, zlepšuje funkciu mozgu, zlepšuje koordináciu a rovnováhu, buduje vytrvalosť a podporuje imunitu. Viac o športoch a spolupráci s klubmi nájdete na nasledovnej stránke.
Viac informácií

Jazyky

Obsah hodín je rozšírený o hodiny nemeckého, anglického jazyka a konverzáciu s native speakrom.

NÁŠ DEŇ

7:30 – 8:00 – Príchod

8:00 – 9.30 – Výuka a 2-3x do týždňa pohybové aktivity + športové tréningy

10.00 – 12.00 – Výuka /zážitkové učenie/

12:00 – 13:00 – Obed

13:00 – 14:30 – Výuka /precvičovanie učiva/

15:00 – 17:00 – Klub / Družina, umelecké, športové krúžky

Deti môžu denne využívať multifunkčné športové  ihrisko, lúku pred ihriskom, detské ihrisko Rozálkovo

ČO VIAC DETI
V ŠKOLE ZÍSKAJÚ A ZAŽIJÚ

ŠPORTY: futbal, plávanie, tenis, volejbal, korčuľovanie, jazdenie na koni
UMELECKÉ KRÚŽKY: umelecký ateliér (hudobné, výtvarné odbory a muzikál)
ŠKOLSKÝ KLUB: je otvorený pre deti 1. až 5. ročníka. Deti trávia čas       v prírode, na multifunkčnom ihrisku, alebo kreatívnou činnosťou podporenou zážitkovými materiálmi, ako aj v našej knižnici.

KTO DETI SPREVÁDZA

Linda

_

Práca s deťmi je zmyslom môjho života. Verím, že to, čo zažijeme v detstve ovplyvňuje kvalitu nášho života. Preto na detskom svete záleží. Tvoriť detský svet a byť jeho súčasťou je pre mňa úžasné. So záujmom objavujem stále nové výzvy detskej osobnosti, pozorujem dokonalosť a zákonitosti prirodzeného správania.

Soňa

_

V našej škole vyučujem prvákov a druhákov anglický jazyk . Čerpám z môjho vzdelania v odbore Prekladateľstvo-tlmočníctvo, anglický a francúzsky jazyk, ukončeného na Univerzite Mateja Bella
v Banskej Bystrici, doplneného o metodiku výučby Jolly Phonics a niekoľkoročnej praxe v jazykovej škole. Mojou víziou je naučiť deti vyjadrovať sa nielen písomnou a ústnou formou v cudzom jazyku , ale tiež
výtvarnou. Teším sa na momenty, keď vznikajú spontánne nápady a vzájomné inšpirácie počas výtvarného krúžku, či predmetu Výtvarná výchova.

Renáta

_

Už na základnej škole ma veľmi fascinovala moja učiteľka slovenského jazyka, ktorú som mala veľmi rada. Svoju prácu robila s veľkým odhodlaním a s láskou, ktorú nám neustále prejavovala. Od tej chvíle som si povedala, že by som chcela byť takou istou učiteľkou aj ja. V Senci som študovala učiteľstvo a vychovávateľstvo. Práca v našej škole ma vnútorne veľmi obohacuje. Učiteľ  odovzdáva svoje poznatky deťom a žiaci majú možnosť experimentovať a tvoriť sami, na čom sa zakladá aj hlavný princíp nášho vzdelávacieho procesu. Škola poskytuje deťom veľa pohybových aktivít, zážitkové výpravy, výučbu cudzieho jazyka a mnoho tvorivých a sebarozvíjajúcich činností.

Beatrix

_

Som absolventkou Pedagogickej Fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, odbor Anglický a Nemecký jazyk a literatúra. Výuka jazykov ma vždy napĺňala a doteraz je pre mňa obrovskou výzvou a potešením zároveň. Umožňuje mi naplno rozvíjať svoju dynamiku a poskytovať priestor na kreativitu aj našim deťom. Je pre mňa úžasné sledovať ako vedomostne napredujú, zlepšujú sa vo svojich zručnostiach a tešia sa zo svojich pokrokov a úspechov. Pozitívna spätná väzba od nich je pre mňa tou najväčšou odmenou. Je nesmierne dôležité byť pre deti nielen dobrým vzorom, ale aj osobou, na ktorú sa tešia a na ktorú budú s láskou spomínať, keď jedného dňa našu školu opustia. A mňa hreje pri srdci, že môžem byť aspoň malou súčasťou tejto milej etapy ich života.

Zdenko

_

Štúdium filozofie mi ukázalo, že filozofia nie je iba láskou k múdrosti, ale je zároveň cestou a spôsobom, akým sa možno pozerať na svet, vnímať ho a poznávať. Počas štúdia slovenského jazyka a literatúry a histórie som pochopil, že jazyk má pre človeka existenciálny význam a zmysel. V jazyku myslíme, komunikujeme a poznávame. Preto je veľmi dôležité ho neustále rozvíjať a napredovať v ňom. História nám ukazuje, že okrem reflexie minulosti, tvorí dôležitú vrstvu ľudskej reality, kde sídli všetko naše poznanie a vďaka ktorej môžeme pochopiť budúcnosť, ktorá nás čaká. Učenie sa a vzdelávanie sa je ako náročný výstup na strmú a vysokú horu – kto však na ňu raz vystúpi, uvidí svet tak, ako ho nikto zdola vidieť nemôže. Komplexný pohľad a prístup Montessori pedagogiky dáva deťom do rúk a myslí kľúče a nástroje, vďaka ktorým dosiahnu na nové stupne ich intelektuálneho, sociálneho a individuálneho rozvoja. To sú dôvody, prečo učím v našej škole

Daniela

_

Som vychovávateľka v školskom klube detí. V školstve som od roku 2015 a môžem stále povedať, že moja práca je moja radosť. – Komu je práca radosťou, pre toho je život šťastím.“ — Maxim Gorkij

Lucia družina

Lucia

_

Som vychovávateľka v školskom klube. Verím, že každý z nás má svoje poslanie, ktoré ho napĺňa a prináša ním hodnotu tomuto svetu. Pre mňa je týmto poslaním z časti aj práca s deťmi. To ako sa k ním správame a ako s nimi komunikujeme, formuje ich vnútorný svet. A preto by sme to mali robiť vedome a s láskou.

učiteľ TV

Tobias

_

Deťom sa v mnohých oblastiach venujem už veľa rokov, nielen ako tréner. Teším sa, že si moje hodiny telesnej výchovy študenti veľmi rýchlo obľúbili. Vždy ma zahreje pri srdci, keď ma ráno uvidia a rozbehnú sa ku mne s príhodami, čo zažili cez týždeň. Na oplátku im ponúkam kvalitný pohyb s množstvom zábavy a hier.

GALÉRIA

 

 

NAHLIADNITE K NÁM

KONTAKTNÝ FORMULÁR

 

 

MÁM ZÁUJEM O VIAC INFORMÁCIÍ